Meän prošektit – Våre prosjekter

Kyläpeli - Landsbyspel

Høsten 2017 har Halti kvenkultursenter, ITU Kvensk Teater Trupp, Halti nasjonalparksenter og Halti næringshage/Forskningsdagene arrangert Kyläpeli – Landsbyspel i Reisadalen i Nordreisa kommune.

Pilotspelet startet med en historisk innføring på Halti kulturscene på Storslett, etterfungt av en kunnskapsreise opp Reisadalen med ulike stopp for opplevelse og læring, hvorpå det hele endte med en forestilling på Ovi Raishiin i Saraelv. Målet er å etablere et årlig kvensk friluftsspel i Reisadalen.

Om lag 60 frivillige, hvorav ca. 1/3 var barn og unge, og nærmere 20 bedrifter var i mer eller mindre grad involvert for å kunne realisere Kyläpeli 2017.

Prosjektet ble finansiert og sponset av Riksantikvaren, Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, HATS, Teateralliansen, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Nord-Troms Museum, NVE, Ymber og Statnett.

Dokumentasjonsarbeid

Kvenkultursenteret har fått støtte til dokumentasjonsarbeid knyttet til kvensk kulturarv. Midlene tildeles fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet over Statsbudsjettets kap. 567 post 73 Kvensk språk og kultur prosjektstøtte. Senteret skal med disse midlene kjøpe inn nødvendig teknisk utstyr, kartlegge potensielle intervjuobjekter, utarbeide spørsmål og lage avtaler for senere bruk av innsamlet materiale, samt gjennomføre intervju. Midlene skal også dekke kostnader knyttet til dokumentasjon av spelet Kyäpeli og gevinstene av prosjektet, samt til utvikling av mer brukervennlige nettsider.

Barnebokutgivelse

Halti kvenkultursenter arbeider med utgivelse av kvensk barnelitteratur. Kvenkultursenteret har de siste årene arbeidet med ulike eventyr i forbindelse med en årlig trespråklig eventyrturné og ønsker å utgi noen av disse i bokform.
De aktuelle eventyrene er Johan Beronkas nedtegnede eventyr Varis ja harakka (sjura og kråka), Alf Prøysens Geitekillingen som kunne telle til ti eller Kitsi (geitekillingen) som vi har valgt å kalle den, og det kvenske eventyret Kehenot ja kavalat ovat viokhammat ko tollot ja voimakhat (de svake og listige er sterkere enn de tåpelige og sterke) som Just Qvigstad nedtegnet i Nord-Troms på 1890-tallet. Vår versjon vil trolig hete Kettu etter reven, som har en sentral rolle i eventyret. Eventyrene skal inneha kvensk tekst og norsk paralleltekst, som er bearbeidet og nivåtilpasset målgruppa, samt gode illustrasjoner.
Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal etter planen ferdigstilles våren 2018.

Utstilling om Idar Kristiansen

Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, Samtidsmuseet på Senter for nordlige folk og Troms fylkesbibliotek har i samarbeid om en minneutstilling om Idar Kristiansen.
Kristiansen er mest kjent som forfatter. Han har blant annet skrevet romanserien Kornet og fiskene i fire bind, med utgangspunkt i den kvenske vandringen til Finnmark og Nord-Troms på siste halvdel av 1800-tallet. Serien vakte både stor begeistring og intens debatt i sin samtid. For de to første bøkene i serien Svanevinger i nord (1978) og Den salte åkeren (1979) fikk han Aschehoug-prisen i 1980, og samme år ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris 1981 for Stiene fører til havet (1980).
I utstillingen blir vi bedre kjent med forfatteren og hans forfatterskap, men også med lyrikeren, vagabonden, samfunnsdebattanten, journalisten, læreren og maleren Idar Kristiansen. Utstillingen åpnet på Senter for nordlige folk i Manndalen den 6. mai 2017 og på Halti i Nordreisa den 2. september 2017. Det er også laget en egen nettside med lydklipp, videoklipp og informasjon tilknyttet utstillingen.
Prosjektet er støttet av Fritt ord, Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune og Kåfjord kommune.

Kvenske stedsnavn i Reisadalen

Reisa nasjonalparkstyre har i sin tiltaksplan for 2017, pkt. 2.4, sagt at «En del av kulturarven i Reisadalen er navn på ulike steder langs elva. Kulper, stryk, rasteplasser og fiskeplasser som har norske, samiske eller kvenske navn. Svært mange navn er allerede kjent, og tolket/oversatt. Hensikten med tiltaket er å formidle navnetradisjonen og fortolke navn. Formodlingsmåte er ikke avklart. Kan være skilting på noen steder, brosjyrer, kart/plakater eller lignende».

Tiltaket blir en del av prosjektet «Historiske vandreruter i Øvre-Reisadalen», og Halti kvenkultursenter skal, på oppdrag fra Reisa nasjonalparkstyre, lage en oversikt over kvenske stedsnavn langs Reisaelva på strekningen Saraelv – Reisavannet. Utfra oversikten skal det, i samarbeid med lokalbefolkning og kjentfolk, gjøres et utvalg av stedsnavn som er aktuell for videreformidling. Til sist gjøres det et endelig utvalg av stedsnavn man særlig ønsker å løfte fram, for eksempel gjennom skilting og annen formidling. Det endelige utvalget skal ha med forklaringer og ev. historier tilknyttet de enkelte stedsnavnenes opprinnelse.

Prosessen kan forhåpentligvis bidra til at flere navn i området får godkjent skrivemåte på kvensk, og at ev. feil på allerede vedtatte navn hos kartverket rettes opp. Arbeidet som gjøres kan fritt benyttes av Halti kvenkultursenter til andre formål i ettertid. Oppdraget skal etter planen ferdigstilles høsten 2018.