Språkplan for Halti kvenkultursenter IKS

For Halti kvenkultursenter IKS er språkarbeid et av våre viktigste arbeidsområder. I vår selskapsavtale er det bl.a. nedfelt at vårt formål er å bidra til at flere behersker det kvenske språket, drive kursvirksomhet og ellers synliggjøre kvensk språk og kultur i alle sammenehenger.

Derfor har vi utarbeidet en språkplan som skisserer hvilket grunnlag vi driver vårt språkarbeid på, og hvilke tiltak vi ønsker å gjennomføre.

 

For å lese vår språkplan, trykker du på linken under.