Sjølaksefiske

Sjølaksefiske

Kvensk samarbeidsråd mener sjølaksefiske er en viktig næring også for kvenene, og støtter samisk reaksjon på uttalelser om at sjølaksefiske ikke er verdiskapende. Rådet har sendt dette brevet til Landbruks- og matdepartementet og til Miljøverndepartementet

«Kvensk samarbeidsråd består av åtte kvenske lokallag fra Tromsø til Alta.

Kvensk samarbeidsråd behandlet sjølaksefiske i møte 4. september. Bakgrunnen er Sametingsrådsrepresentant Marianne Baltos svar til Statssekretær Harald Oscar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet som i et innlegg i Dag og Tid 23.8.2012 sier at sjølaksefisket ikke er verdiskapende, og at dette fisket står i et motsetningsforhold til den verdiskapningen laksefisket i elv representerer.

Vi vil med dette gi vår støtte til Baltos svar i Kyst.no 7. september 2012, der hun påpeker sjølaksefiskets viktighet som næring og kultur for den sjøsamiske befolkning, og vi legger til at dette også gjelder den kvenske befolkningen i Nord-Troms og Finnmark.

Gjennom utallige generasjoner har sjølaksefiske vært viktig for sjølbergingen langs Norges kyst. Kvenene har levd i området i hundrevis av år, og sjølaksefisket er ikke bare viktig til matauk og næring, men også for kulturen. Balto sier at ”Sjølaksefiskerne er bærere av kunnskap om fisk, fisket og naturgitte forhold. Det er riktig at lakseforvaltning skal være kunnskapsbasert. Men dette skal også innebære å legge til grunn erfaringsbasert kunnskap Statens ansvar innebærer også en plikt til å sikre sjølaksefisket som et viktig samisk kulturgrunnlag. Situasjonen for sjøsamene er i dag svært kritisk. Staten har derfor en særlig plikt til å sikre deres rett og tilgang til sine tradisjonelle naturressurser.” http://www.kyst.no/?page_id=120&article_id=95657

Vi mener at det også er en statlig plikt å legge vilkårene til rette for at de nasjonale minoritetene kan ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet. Det tradisjonelle sjølaksefisket er en del av den kvenske kulturen.

Kvensk samarbeidsråd ber om at det drives en bærekraftig lakseforvaltning, der både det tradisjonelle sjølaksefisket og levefisket blir ivaretatt. Det ønskes vern om retten til sjølaksefisket slik at den ikke blir fratatt den kvenske befolkning, og ytterligere innskrenkninger er ikke ønskelig.

 

Mvh

Kvensk samarbeidsråd v/leder Anne Gerd Jonassen»