Selskapsavtale

Denne selskapsavtalen er inngått med hjemmel i lov av 29.01.99 om interkommunale selskaper og trer i kraft med virkning fra (dato).
Avtalen inneholder de bestemmelser som følger av lovens § 4 om krav til innhold i selskapsavtale. For nærmere presisering av selskapets organers ansvar og myndighet vises til lovens bestemmelser.

§ 1 HALTI KVENKULTURSENTER IKS

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99.
Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.
Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 2 HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

§ 3 FORMÅL

Halti kvenkultursenter IKS har som formål:

  • å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
  • å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
  • å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
  • å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
  • å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

§ 4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT

Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik:

Lyngen kommune    10 %

Storfjord kommune    10 %

Kåfjord kommune    10 %

Skjervøy kommune    10 %

Nordreisa kommune     40 %

Kvænangen kommune     10 %

Troms fylkeskommune    10 %

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av gjeld ved eventuell oppløsning av selskapet.Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter eierforholdet i denne paragraf.

Lyngen kommune    kr. 10.000

Storfjord kommune    kr. 10.000

Kåfjord kommune    kr. 10.000

Skjervøy kommune    kr. 10.000

Nordreisa kommune    kr. 40.000

Kvænangen kommune    kr. 10.000

Troms fylkeskommune    kr. 10.000

 

§ 5 EIERTILSKUDD

De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 % på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.

§ 6 ANSVARSFORDELING

Kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Troms fylkeskommune hefter med sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 7 REPRESENTANTSKAPET

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte.
Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører

 

§ 8 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG KRAV TIL KVALIFISERT FLERTALL I ØKONOMISK VIKTIGE SAKER

Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Vedtak som er av vesentlig betydning for selskapet krever 2/3 flertall.

 

§ 9 STYRET

Styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år. Styret skal ha fem medlemmer. De ansatte skal ha representasjon i styret, slik det følger av lov om interkommunale selskap.

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjene som denne skal følge.

Representantskapets ordfører /varaordfører har møte- og talerett i styret.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styret.

 

§ 10 SELSKAPETS REGNSKAP

Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne.

§ 11 LÅNEOPPTAK

Selskapet gis anledning til, etter loven § 22 1. ledd, å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 50.000 NOK.

§ 12 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4. Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene og av Troms fylkeskommune.

§ 13 UTTREDEN

Under henvisning til lovens § 30 fastsettes i denne selskapsavtalen at den enkelte deltaker tidligst kan kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 01.01. 2012. Etter dette tidspunkt gjelder lovens ordinære regler for uttreden.

§ 14 ØVRIGE BESTEMMELSER

For selskapet gjelder for øvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

For Troms fylkeskommune

Terje Olsen

Fylkesordfører

Sign.

For Storfjord kommune

Hanne Bråten

Ordfører

Sign.

 

For Lyngen kommune

Hans Karlsen

Ordfører

Sign.

 

For Kåfjord kommune

Bjørn Inge Mo

Ordfører

Sign.

 

For Nordreisa kommune

John Karlsen

Ordfører

Sign.

 

For Kvænangen kommune

John Helland

Ordfører

Sign.

 

Selskapsavtalen.pdf