Prosjekt kventeater

 

BAKGRUNN

Etableringen av Halti kvenkultursenter og deres årlige festival Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU (amatørteater), KultNett AS (kreative entreprenører) og ihana! as (prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten kvenkultursentret har igangsatt.  Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp (Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde så kort hals) i regi av samarbeidspartene.

Siste produksjon var Kyläpeli – verdens første kvenspel, som satte fokus på kvensk historie, landskap og kulturarv. Spelet ble en publikumsuksess med bred forankring i befolkningen og stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet, og viste at vi hadde gjennomføringsevne og kompetanse til en så stor produksjon. Kyläpeli sin suksess henger tett sammen med vår samarbeidsmodell mellom aktører tilknyttet Halti-miljøet og fasilitetene og kompetansen som miljøet samlet kan tilby, samt vårt valg om å hente inn ekstern kompetanse på de feltene vi var svake.

Vi ser at vi også i framtiden – på alle produksjoner – vil ha behov for kunstnerisk bistand for ytterligere å profesjonalisere våre produksjoner.
Vi har fortellingene, men trenger stabil tilførsel på kunstnerisk kompetanse – spesielt innen regi og instruksjon. Gjennom etablering av et profesjonelt kvensk teater vil vi få økt aktivitet, lønnsomhet og vekst hos alle partene.

 

HVORFOR ET NASJONALT KVENTEATER?

Først og fremst fordi kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning. Teateret vil tilby regionale og nasjonale kulturproduksjoner, som vil bidra til økt kunnskap om kulturen og språket samtidig som det formidler innsikt i minoritetsspørsmål.

Kventeateret kan forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i den offentlige debatten.

Vi opplever at interessen for fortellinger basert på vår egen bakgrunn er stor – det gir stor gevinst for positiv identitet, stolthet og bolyst i vår region og i de kvenske miljøene.

Vi har idag voksende kompetanse på ulike felt innen teaterfeltet, men bruker store beløp på ekstern regi og instruksjon på alle produksjoner. Kventeateret vil kunne bidra til langsiktig og stabil kompetanseheving, samtidig som kompetanse på kvensk språk og kvensk fokus vil styrkes. Kunstneriske kompetanse vil også heve kvaliteten på kunstuttrykket i regionen generelt, ikke bare innen kvensk kultur. (Eks: Riddu har bidratt til festivalkompetanse utover samisk kulturformidling).

Det er behov for kunstneriske kvalitetsproduksjoner i DKS som formidler kvensk kultur og språk. Kventeateret vil i samarbeid med etablerte og nye kulturentreprenører kunne kvalitetsssikre og heve det kunstneriske uttrykket med profesjonelle produksjoner, som med tradisjonelle og moderne involveringsmetoder kan tilbys DKS-ordningen.

Kventeateret vil bidra til drift og profesjonell instruksjon i barneteater og gjennom det fremme og anerkjenne kvensk identitetsutvikling og bidra til språkrevitalisering blant barn og unge.

Kventeateret sine produksjoner, og økt profesjonalitet i andre produksjoner som kan benytte teaterets kompetanse, vil gi et løft til reiselivssatsinga i regionen. Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik kultur.

 

KVENTEATERET – VISJONEN

MÅLSETTING

 1. Være et talerør for hele den kvenske minoritetsbefolkningen og skape teateropplevelser i alle kvenske områder
 2. Bruke kvensk språk i teaterproduksjoner
 3. Bidra til økt kunnskap om kvensk historie og kultur samt møtet med samisk og norsk bosetting i regionen
 4. Bidra til identitetsutvikling og revilaisering av kvensk språk gjennom involvering av barn og unge i teaterproduksjoner
 5. Utvikle kvenske moderne, dagsaktuelle uttrykk gjennom teaterproduksjoner
 6. Være mentor for økt kvalitet i kunstneriske produksjoner i samarbeid med lokale og regionale scenekunstnere – amatører og profesjonelle
 7. Bidra til økt oppmerksomhet rundt regionens egenart og vekst i besøkstall og verdiskapning for reiseliv og næringsliv i regionen.

 

FORMIDLINGSSTRATEGI

 1. Bruke kvensk språk i alle produksjoner, i større eller mindre grad, gjerne i kombinasjon med andre språk
 2. Utvikle manus basert på kvensk kultur og historie, samt dagsaktuelle tema knyttet til minoritetsproblematikk
 3. Tilby kurs, mentorhjelp og konsulentvirksomhet til både amatørfeltet og profesjonelle kvenske scenekunstnerne i regionen
 4. Som hovedregel bruke lokale og regionale utøvere i produksjoner, gjerne sammensatt med profesjonelle utøvere utenfra for å heve kompetanse og styrke nettverk
 5. Omfang produksjoner:
 • Produsere Kyläpeli årlig som reiselivsprosjekt i samarbeid med lokale organisasjoner og bedrifter
 • Produsere nyskrevet produksjon årlig som tilbys skoler og DKS både på egen scene og som turné til andre kvenske miljøer og minoritetsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Hovedansvar instruksjon og kursing av instruktører for ITU barneteater

LOKALER/STILLINGSRESSURS

Bruke eksisterende kontorer og kulturscene på Halti i Nordreisa kommune. I tillegg vil det være behov for prøvesal, kostymelager og verksted. Noe kan muligens løses i sambruk med aktører på Halti (Nord-Troms museum, kulturskolen, Halti næringshage, Halti kvenkultursenter), men behov og tilfredsstillende lokaliteter vil måtte utredes, og vil kunne endre seg over tid.

1 stilling: Daglig ledelse kombinert med produsent- og markedsføringskompetanse.
1 stilling: Kunstnerisk ledelse med kompetanse innen regi/dramaturgi
Engasjementsstillinger: scenekunstnere (skuespillere, musikere, dansere, visuelle kunstnere), lyd- og lysdesignere, teknisk personale (kostymer, scenografi, inspisent). Omfang: 3-4 årsverk.

 

VEIEN FRAM

Fase 1:
Det søker forprosjekt med  oppdrag å kartlegge interesseparter, forankre formidlingsstrategi, avklare eierskap og organisering knyttet til etableringen. En viktig oppgave er å Innhente kunnskap og knytte til seg samrbeidsparter fra andre kunstneriske miljøer som Tornedalsteateret, Hålogaland Teater, Samovarteteret, Beaivváš og frigrupper, samt musikkfeltet og regionale ordninger teateret vil inngå i.

Forprosjektetet skal utvikle skisse for hovedprosjekt med driftsbudsjett, oversikt over eventuelle investeringsbehov og finansieringsplan.

Hovedeier og prosjektsøker: ihana! as. Kostnadsramme: 500 000. Varighet 1 år

Fase 2:
Hovedprosjekt – prøvedrift. Varighet 2-3 år. Kostnader: 2 millioner pr år.
Finansiering: Prosjektfinansiering (Merk: Kan bli justert på bakgrunn av forprosjekt)

Fase 3:
Fast driftsstøtte.
Omfang: 2 faste stillinger,
i tillegg engasjementstillinger tilsvarende 3-4 årsverk.
Finansiering: Fast offentlig driftsstøtte, i tillegg prosjektfinansiering og salg (Merk: Kan bli justert på bakgrunn av prosjektfaser)

 

KONTAKTINFO:
Inger Birkelund, ihana! as.
Telefon: 920 55728.
E-post: inger.birkelund@ihana.no

 

Kuva/Foto: Kristin Høidalen