Nord-Hålogaland bispedømmeråd støtter kravet om økt status for kvensk språk!

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har engasjert seg i arbeidet med å fremme kvensk språk og kirkeliv, med bakgrunn i at Norge ratifiserte den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk i 1993, og anerkjente kvensk som eget språk i 2005.

Kvensk samarbeidsråd har bedt Nord-Hålogaland bispedømme om støtte til ønsket om å få oppgradert kvensk språk til nivå III i Det Europeiske språkcharteret. Svaret er gledelig.

«Bispedømmerådet har erfart at språket står svakt i de generasjoner som har vokst opp under en sterk fornorskningspolitikk. Samtidig registrerer bispedømmerådet at det er interesse hos alle generasjoner for å ta vare på og utvikle kvensk språk videre. For å lykkes med dette kreves en større og forpliktende satsing på kvensk språk både i kirke, barnehager og skoler.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil på denne bakgrunn gi sin støtte til initiativet til å få kvensk språk oppgradert til nivå III i Det Europeiske språkcharteret», sier Bispedømmerådet i sitt brev.