Mastergradstipend for Nord-Troms

Stipendordningen for Nord-Troms har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. Samarbeidet i Nord-Troms omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Stipendordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen: Nord-Troms Regionråd DA, Halti næringshage as, Sparebank1 Nord-Norge, Ymber AS, Halti nasjonalparksenter as, Statsskog, Nord-Troms museum as og Halti kvenkultursenter IKS.

Det eneste kravet til oppgaven er at den skal være relevant for Nord-Troms. Det legges ikke føringer på temavalg, men på søknadslenken er det skissert opp noen mulige tema. Blant disse finner vi, med særlig relevans for kvensk språk og kultur, som følger:

 • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie med vekt på ett eller flere av følgende punkter:
  • Innsamling og/eller studier av vår immaterielle kulturarv, f.eks. musikk, sang, stedsnavn og fortellinger.
  • Kulturmøter gjennom forhistorisk og historisk tid belyst gjennom studier av immateriell og fysisk kulturarv/gjenstander.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om og/eller dokumenterer tradisjonelle håndverk som er i ferd med å gå tapt.
 • Fornorskingsprosessen
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om myndighetenes fornorskning av kvener og samer i et historisk perspektiv, for å se om politikk og praksis har vært lik ovenfor disse minoritetsgruppene.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere første generasjon med norsk som «morsmål» (språkbytter i generasjonene før, systematisk fornorskning fra myndighetenes side), og hvordan deres «dårlige» norsk preget levekår, utdanning, etc.
  • Studier som ser på om fornorskingsprosessen er over, eller om det pågår fremdeles, men i nye former (holdninger i samfunnet, mangel på støtte/vilje/interesse (politikere, journalister, lærere), ansvarsfraskrivelser).
 • Revitaliseringsprosessen
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere hvordan de ulike kommunene i Nord-Troms følger opp internasjonale konvensjoner, for eksempel Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (eksplisitt/implisitt) ovenfor kvenene som nasjonal minoritet
  • Studier som bidrar til å dokumentere hvordan kommunene bidrar til revitalisering (Synliggjøring, språkopplæring etc.) av kvensk og samisk språk og kultur og ser på ulike holdninger i forhold til dette.
  • Kvensk studieløp fra «krybbe til grav». Er et helhetlig studieløp mulig i dag? Om ikke, hva må eventuelt til for å muliggjøre det?
  • Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms, en årlig festival som skal fremme kvensk språk og kultur – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.

Første søknadsfrist er 15. oktober 2016, og her er søknadsskjema.

 

Foto: Tommy Richardsen