Kvensk språk

Kvensk språk er en av bærebjelkene i kvensk kultur, og er viktig for bevaring og styrking av kulturen.

Språket er kulturbærer og meningsbærer, og er viktig i videreføringen av kvenske verdier og kunnskap. Etter lang tid med fornorskning er kvensk språk i en begynnende revitaliseringsfase. Halti kvenkultursenter IKS ønsker at kvensk skal være et levende språk i bruk. Derfor ønsker vi å drive språkopplæring og skape arenaer slik at bruk av det kvenske språk økes i det offentlige rom. For å få dette til må man arbeide med revitalisering på mange områder.

Kvensk språk er anerkjent som et eget minoritetsspråk i Norge. Kvensk språkting og kvensk språkråd har snart klart grunnlaget for normering av kvensk språk. Resultatet vil være et kvensk felles skriftspråk der lokale dialektvarianter vil være mulig å bruke. For oss gjelder dette Nord- Troms dialektene. Halti kvenkultursenter IKS vil forholde seg til retningslinjer for språknormering gitt av språktinget og språkrådet, og vil samarbeide tett med Kvensk institutt. En fornying av vår samarbeidsavtale er under bearbeiding. Vedlagt ligger en statusoppdatering om normeringsprosessen fra Kvensk institutt.

Vi ønsker å jobbe med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle kvensk språk og kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet vil vi bruke ulike innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og skape kvenskspråklige arenaer. Videre vil vi arbeide med innsamling og formidling av ord og terminologi fra Nord- Troms dialektene. Vi vil være en støtte for folk som har interesse for kvensk språk og kultur.

Den viktigste målgruppen for språkopplæring, er barn. Vi ønsker at alle barn og unge skal kjenne til kvensk språk, på frasenivå. Målet er at de med dette skal ha kunnskaper om sin bakgrunn, samt øke motivasjonen og forutsetningene for de som velger kvensk og finsk i skoleverket for å bli kompetente flerspråklige. For å sikre resultater av opplæring, er det viktig å begynne med barna mens de er så små som mulig. Barnehager blir derfor et viktig satsningsområde for kvenskopplæring. Vi har startet med kompetansehevingskurs for barnehagepersonell, noe som vil ha direkte påvirkning på barnehagehverdagen i regionen. Før utgangen av 2012 ønsker vi å tilby kurs til samtlige barnehager som ønsker det i Nord- Troms.

Også kulturskoler er et satsingsområde for oss, og her er målet er at barna skal ha muligheter å utvikle kvensk sang og musikk og andre kunstneriske uttrykksformer innenfor rammene av dagens kulturskoleordninger.

Et annet mål er at befolkningen som ønsker det, i Nord- Troms spesielt og Troms generelt, skal få et godt kvensk språkopplæringstilbud. Vi vil drive regional voksenopplæring med kontinuerlige kvenskkurs i perioden.

For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves som sagt ikke bare opplæring, men også arenaer der språket brukes og utvikles. Slike arenaer ønsker vi å videreutvikle, og vi vil fortsette arbeidet med dette etter den linjen vi har påbegynt. Vi har kvenske språkkafeer, sangkvelder, kulturkvelder, festival, etc.