Hele regionen støtter oppgradering av kvensk språk!

Kvensk samarbeidsråd har anmodet Nord-Troms kommunene og Alta kommune om å støtte kravet om å heve statusen for kvensk språk fra nivå 2 til nivå 3 i Det europeiske språkcharteret, og samtlige kommuner har vedtatt sin støtte!

Det kvenske språket er svært truet, og det behøves det kraftløft for å revitalisere språket. Per i dag har myndighetene plassert kvensk språk på nivå II i henhold til Det Europeiske språkcharteret. Kvensk samarbeidsråd ønsker oppgradering av kvensk språk til nivå III i denne pakten, for at myndighetene skal få større forpliktelser enn i dag for å ivareta og utvikle det kvenske språket.Ved å be kommunene og andre aktører om å støtte kravet om å oppgradere kvensk språk, håper Kvensk samarbeidsråd på gjennomslag hos myndighetene slik at dette blir en realitet.

Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet sier på sitt nettsted at; «Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk ble vedtatt i 1992. Norge ratifiserte Minoritetsspråkpakten i 1993 og den begynte å gjelde 1. mars 1998. Norge er et av 17 land (pr 2005) som har ratifisert språkpakten.

Minoritetsspråkpakten definerer regions- og minoritetsspråk som språk som tradisjonelt er brukt innenfor et bestemt territorium i en stat, av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som er i mindretall i befolkningen.

Norge har definert følgende språk som norske region- eller minoritetsspråk:

  • Samisk
  • Kvensk
  • Romanes
  • Romani

Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. Minoritetsspråkpakten har mer detaljerte og mer omfattende regler om språkrettigheter enn Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter har.»

Her kan du lese norsk oversettelse av
 Minoritetsspråkpakten

Og her er Europarådets side om minoritesspråkpakten

Lyngen kommune er den siste i rekka av kommuner i regionen som støtter kravet, og de sier at«Lyngen kommune mener at alle minoritetsspråk i Norge bør ha samme vern, og støtter Kvensk samarbeidsråds innstilling om oppgradering av det kvenske språket fra nivå II til nivå III i Språkcharteret».

Tidligere har Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord vedtatt sin støtte. Også Troms Arbeiderparti og Ungdom mot rasisme støtter opp om statusheving av kvensk språk.