Tilskudd til drift i 2019

Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Fylkesrådet i Troms har fordelt årets driftstilskudd til museene i fylket. I tillegg til disse museene gir fylkeskommunen, i spleiselag med staten, driftstilskudd til Halti kvenkultursenter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Halti nasjonalparksenter (Klima- og miljødepartementet). Dette skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Oversikten viser at Halti kvenkultursenter får 490 000,- i fylkeskommunalt driftstilskudd for 2019. Dette er ei økning på 5,15 % sammenlignet med tilskuddet i 2018.

År Tilskudd Økning i kr Økning i %
2017 360 000 0 0 %
2018 466 000 106 000 29,44 %
2019 490 000 24 000 5,15 %

 

Driftsmidler over statsbudsjettet

Kvenkultursenteret er også mottaker av driftsmidler over statsbudsjettet.  Årets bevilgning gir en liten økning på 3,33 % sammenlignet med 2018. I tilsagnsbrevet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet heter det at

Kommunal og moderniseringsdepartementet gir med dette inntil 775 000,- over statsbudsjettets kap. 567, post 73 i 2019 til drift av Halti kvenkultursenter

År Tilskudd Økning i kr Økning i %
2017 720 000 20 000 2,86 %
2018 750 000 30 000 4,17 %
2019 775 000 25 000 3,33 %

 

Fordeling mellom region og stat

De seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa er inne på eiersiden av Halti kvenkultursenter IKS sammen med Troms fylkeskommune, og til sammen utgjør disse «regionen» på tilskuddssiden (se tabell nedenfor).

Eierkommunene går også inn med et årlig kommunalt driftstilskudd. I 2018 utgjorde dette til sammen 270 000,- som ble fordelt mellom vertskommunen Nordreisa (50 %) og de øvrige eierkommunene (50 % til sammen). Tallene for 2019 er kun foreløpige og endringer kan skje.

Slik fordeles «spleisen» mellom regionen og staten:

År Regionen Stat Sum
2017 610 000 (45,86 %) 720 000 (54,14 %) 1 330 000 (100 %)
2018 736 000 (49,53 %) 750 000 (50,47 %) 1 486 000 (100 %)
2019* 768 000 (49,77 %) 775 000 (50,23 %) 1 543 000 (100 %)
* Endringer kan forekomme