500 000 til Halti Kvenkultursenter – for språkarbeid i Nord-Troms

Grunnlaget for Halti Kvenkultursenters språkarbeid, ligger først og fremst forankret i språk- og kultursenterets selskapsavtale der det fastslås at de skal ”bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvenske språket”. En definisjon på kvener, er folk med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn som har flyttet til Norge før 1945, og deres etterkommere, under forutsetning at denne bakgrunnen oppleves som relevant.

Det er vanskelig å si hvor lenge kvenene har vært bosatt i Nord-Troms, men dokumentert bosetting er fra 1500- tallet. Kvensk språk er altså et muntlig språk med svært lang historie hos oss. Språket er nært beslektet med nordfinske dialekter og meänkieli i Tornedalen. Kvensk språk ble anerkjent som et eget språk av regjeringen i 2005.

Regjeringen begrunner tilsagnet på 505 000 kroner til Halti Kvenkultursenter med at – Kvensk er et truet språk og det er behov for tiltak som er med på å bevare og utvikle språket.  

Kvensk språksatsing

– For Halti Kvenkultursenter er regjeringens støttet til kvensk språk uvurderlig for å kunne videreføre vårt arbeid med språk og kultur. Pengene skal blant annet bidra til at man skal kunne videreføre arbeidet med et kvensk språktilbud i rettet mot barnehagene i Nord-Troms, samt språkkurs for unge og voksene. Sammen med Kvensk Institutt og Storfjord Språksenter skal Halti Kvenkultursenter være en bidragsyter til at kvensk språk overlever. – Sier daglig leder Eskild Johansen i Halti Kvenkultursent

– Samtidig håper vi at flere regioner, spesielt i Finnmark også skal kunne tilby et kvensk språktilbud til befolkningen i nord. Vi håper derfor at språksentre i øst- og vest Finnmark etterhvert kommer på plass. Avslutter Johansen. 

Halti Kvenkultursenter er også samarbeidspartner i Kvensk Institutts Kvensk språkteknologiprosjekt som også har fått støtte til å produsere nettbaserte og elektroniske verktøy for kvensk. Prosjektet er støttet med 250 000 kroner fra Komunal- og Moderniseringsdepartementet. 

Halti utbyggingen

Grunnarbeidet for det nye Halti-bygget er også underveis og er ventet og stå ferdig på våren 2015. Bygget skal romme både Kvenkultursenteret, Nasjonalparksenteret og Nord-Troms museum. Fra før vil også Næringshagen i Nord-Troms holde til i forlengelsen av bygningen. Halti-bygget vil derfor bli Nord-Troms nye storstue, der kvensk språk og kultur vil få et viktig utstillingsvindu, og et miljø der både historie, natur, kultur, språk og næring kan understøttes. Halti Kvenkultursenter vil fungere som en inkubator og for kvensk språk og kultur, og vil i samarbeid med de andre aktørene kunne videreutvikle et grunnlag for revitalisering av den gamle lokalkulturen i Nord-Troms.